تحلیل شرط بندی های ورزشی در نظام حقوقی ایران

چکیده

هدف: این پژوهش، ضمن مرور اجمالی میزان شیوع شرط­بندی ورزشی درایران، سیاست­ها و رویکردهای قانونی موجود در حقوق کیفری ایران درخصوص این پدیده را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر بر روش تحلیل و تفسیر مواد قانونی مبتنی بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای و مرور پژوهش های پیشین انجام شده است.
یافته‌ها: درایران، علیرغم اینکه شرط­بندی ورزشی طی چند سال اخیر رو به فزونی گذاشته و گزارشات مراجع سیاسی و قضایی، از تبدیل شدن آن به مسئله­ای اجتماعی حکایت دارد، رویکرد قانونی مشخص و سیاست منسجمی در برخورد با آن وجود ندارد و رویه قضایی ایران، عمدتا شرط­بندی ورزشی را مشمول حکم ماده 705 قانون مجازات اسلامی دانسته و مرتکبین آن را با عنوان مجرمانه قمار­بازی تحت پیگیری و مجازات قرار می­دهد.
نتیجه‌گیری: به نظر می­رسد شرط­بندی ورزشی به دلیل عدم تطابق میان ارکان و عناصر آن با جرم قماربازی موضوع ماده 705، در شمول ماده مذکور نمی­گنجد. بنابراین با توجه به شرایط قانونی فعلی، تنها مستمسک قانونی، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و تعقیب مرتکبین شرط­بندی ورزشی تحت عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق نامشروع» می­باشد.

 

تحلیل شرط بندی های ورزشی در نظام حقوقی ایران

تحلیل شرط بندی های ورزشی در نظام حقوقی ایران

منبع: مجله مدیریت و توسعه ورزش، سال هشتم شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۸)، صص ۴۱ -۵۶

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.