Dr. Abbas Mansourabadi Website

Loading ...

بایگانی دسته «حقوق جزای عمومی»

از نظر حقوقی، جنون وصف حالتی است در بعضی از افراد که در‌ نتیجه‌ آن‌ از اراده و آگاهی در حـد مـتعارف بـرخوردار نمی‌باشند و اعمال خود را به پیروی از غزیزه و بدون خواست و اراده …

12