احکام جنون در حقوق کیفری ایران

از نظر حقوقی، جنون وصف حالتی است در بعضی از افراد که در‌ نتیجه‌ آن‌ از اراده و آگاهی در حـد مـتعارف بـرخوردار نمی‌باشند و اعمال خود را به پیروی از غزیزه و بدون خواست و اراده انجام می‌دهند.این حالت از جمله عوامل رافـع مسئولیت کیفری‌ می‌باشد و چنانچه احراز شود‌ که‌ فرد در حین ارتکاب جرم دارای چنین حـالتی بوده، مورد تعقیب کـیفری قـرار نخواهد گرفت.

البته در این صورت ممکن است بلحاظ خطرناک بودن، مقام قضائی دستور نگهداری مجنون را در‌ محل مناسبی صادر نماید.اما هر گاه مجرم به هنگام ارتکاب جرم از سلامتی اراده و آگاهی برخوردار بـاشد لکن پس از ارتکاب جرم مبتلاء به جنون شود تاثیری در مسئولیت کیفری‌ وی‌ نخواهد داشت.بلکه به حسب مورد ممکن است موجب عدم اجراء یا تأخیر یا تغییر اجرای مجازات گردد و گاهی نـیز مـمکن است هیچ تأثیری برای مرتکب نداشته و در هر حال‌ حکم‌ کیفری در مورد او قابل اجرا باشد.

برای دانلود مقاله

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.